دارالحکمه مدرسه ایست که آغاز کننده‌ی راه نیمه تمام علمی ایران قدیم است. دارالحکمه قصد دارد مسیر علمی‌ای که اکثریت علوم حال حاضر در دنیا مدیون آن هستند را احیا کند. این دبیرستان صرفا با پر کردن ذهن دانش آموزان از اطلاعات به هم ریخته، نمیخواهد کسی را رشد دهد. هدف اصلی این دبیرستان همانطور که در سابق بوده آموزش شیوه‌ی صحیح زندگیست.